ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Президії асоціації «УкрПапір»
(протокол засідання від 10 березня  2010 р.)

 

  

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючий орган управління
Президію асоціації «УкрПапір»

  1. Загальні  положення

1.1.  Постійно діючим колегіальним органом управління асоціації українських підприємств целюлозно-паперової галузі «УкрПапір» (надалі – Асоціація) є Президія, яка обирається Загальними зборами членів асоціації терміном на 3 роки.

1.2.  Персональний склад Президії обирається з числа представників юридичних осіб - членів Асоціації, які представляють інтереси основних напрямків діяльності асоціації.

1.3.  Президія здійснює свою діяльність у рамках Статуту Асоціації, чинного законодавства України та у відповідності з цим Положенням.

1.4.  Положення про Президію, доповнення та зміни до нього затверджуються рішенням Президії Асоціації.

1.5.  Положення про Президію визначає статус, основні цілі, компетенцію Президії та встановлює відповідальність членів Президії, порядок скликання і проведення засідань Президії та оформлення його рішень.

1.6.  Положення про Президію розроблено на підставі Статуту Асоціації.

1.7.  Це Положення про Президію вступає у силу з моменту його прийняття (затвердження) членами Президії Асоціації.

 

  1. Повноваження  Президії 

2.1.       До компетенції Президії відносяться наступні питання :

2.1.1. підготовка пропозицій з визначення пріоритетних напрямків діяльності Асоціації;

2.1.2.   розгляд  важливих поточних і перспективних питань діяльності Асоціації;

2.1.3.   затвердження планів Асоціації;

2.1.4.   внесення на затвердження Загальних зборів членів Асоціації пропозицій щодо   змін і доповнень до Статуту;

2.1.5. розробка планів по цільовому та ефективному  використанню технічних і   фінансових засобів для реалізації програм і проектів Асоціації;

2.1.6. залучення додаткових джерел фінансування і матеріальних засобів для здійснення діяльності Асоціації;

2.1.7. подання Загальним зборам членів Асоціації пропозицій щодо кандидатур членів Президії і Виконавчого директора Асоціації;

2.1.8.  подання Загальним зборам членів Асоціації для затвердження щорічного звіту про надходження і  витрачання коштів Асоціації;

2.1.9.  забезпечення виконання рішень Загальних зборів членів Асоціації;

2.1.10. розгляд пропозицій і затвердження рішень Виконавчого директора Асоціації з питань укладення договорів, пов’язаних з придбанням і відчуженням майна Асоціації;

2.1.11. підготовка до Загальних зборів членів Асоціації пропозицій щодо створення філіалів і представництв Асоціації;

2.1.12. подання загальним зборам членів Асоціації річних  звітів;

2.1.13. затвердження внутрішніх документів Асоціації, що визначають порядок діяльності органів управління Асоціації, висування кандидатур на посади органів управління Асоціації;

2.1.14. розробка та подання на затвердження Загальними зборами членів Асоціації “Положення про вступні і членські внески та порядок їх сплати” на календарний рік;

2.1.15. розгляд пропозицій  і заяв членів Асоціації ;

2.1.16. підготовка рішень щодо прийняття або виключення із складу членів Асоціації для їх подальшого затвердження Загальними зборами членів Асоціації;

2.1.17. рішення інших питань діяльності Асоціації, що не відносяться до компетенції Загальних зборів членів Асоціації.

2.2.       Загальними зборами до компетенції Президії може бути віднесено рішення будь-яких питань, в тому числі питань, що знаходяться у компетенції Загальних зборів, за виключенням тих питань, які відносяться виключно до компетенції Загальних зборів членів Асоціації.

 

  1. Формування складу  Президії та порядок обрання Голови Президії 

3.1.  Президія Асоціації обирається з числа представників юридичних осіб – членів Асоціації.

3.2.  Загальні збори членів Асоціації самостійно визначають чисельний та персональний склад Президії на наступний період.

3.3.  Президія Асоціації складається із Голови Президії Асоціації та віце-президентів, які можуть переобиратись необмежено.

3.4.  На засіданні Президії головує Голова Президії, або один з віце-президентів Асоціації за дорученням Голови Президії.

3.5.  Засідання Президії є правочинними, якщо на них присутні більш половини членів Президії.

3.6.  Рішення Президії Асоціації приймаються простою більшістю голосів членів Президії, які є присутніми на цьому засіданні Президії. У випадку рівності голосів під час голосування, голос Голови Президії є вирішальним.

3.7.  Кожний член Президії під час голосування має один голос.

3.8.  У члени Президії Асоціації може бути обраний керівник або представник будь-якого підприємства – члена Асоціації.

3.9. Якщо у члени Президії обраний керівник підприємства – члена Асоціації, він має право виступати від імені цього підприємства, представляти його інтереси, а також здійснювати всі права члена Президії Асоціації без довіреності.

3.10. У випадку обрання у члени Президії представника підприємства – члена Асоціації, який не є керівником цього підприємства, його повноваження повинні бути підтвердженими довіреністю, оформленою у відповідності до вимог чинного законодавства України.

3.11. Членами Президії Асоціації не можуть бути члени Ревізійної комісії або працівники Виконавчої дирекції.

3.12. Кандидатури для обрання у члени Президії Асоціації висуваються рішенням попереднього складу Президії Загальним зборам членів Асоціації, сформованим на підставі попередніх пропозицій від членів Асоціації.

3.13. Члени Асоціації, які мають бажання висунути свого представника у склад Президії, повинні до проведення засідання Загальних зборів повідомити Виконавчу дирекцію Асоціації про свій намір щодо висування кандидата. Виконавча дирекція інформує Голову Президії і діючих членів Президії про надходження таких пропозицій, погоджує це питання та готує проект відповідного рішення Президії для внесення його на розгляд і затвердження Загальним зборам членів Асоціації.

3.14. Кандидатури, які висунені до складу Президії Асоціації та не заявили про самовідвід, підлягають розгляду Загальними зборами у порядку, визначеному цими Зборами (тобто персонально або списком), з подальшим затвердженням.

3.15. Обраними до складу Президії є кандидати, які набрали більшість голосів членів Асоціації (50% + 1 голос), що присутні на Загальних зборах.

3.16. Під час формування персонального складу Президії Загальними зборами можуть бути визначені та погоджені додаткові умови і критерії, а також особливі зобов’язання членів Асоціації, представники яких входять до складу Президії.

3.17. Голова Президії обирається на першому організаційному засіданні нового складу членів Президії простим голосуванням присутніх членів Президії після висунення та обговорення кандидатур з числа обраних членів Президії. Перше організаційне засідання Президії Асоціації веде Виконавчий директор Асоціації.   

 

  1. Права,  обов’язки  та відповідальність членів Президії 

4.1.    Член Президії Асоціації володіє наступними правами :

4.1.1. Приймати участь у засіданнях Президії, вносити пропозиції про формування Порядку денного засідання, в тому числі про включення до нього додаткових питань.

4.1.2. Приймати участь в обговоренні питань, внесених на розгляд засідання Президії.

4.1.3. Приймати участь у голосуванні з питань Порядку денного засідання Президії.

4.1.4. Запитувати та отримувати від Виконавчої дирекції будь-яку інформацію про діяльність Асоціації.

4.1.5. У випадку неможливості прийняття участі у засіданні Президії Асоціації кожний член Президії має право :

     - висловлювати свою точку зору або своє рішення з питань, які висунуто для вирішення на це засідання Президії, у письмовому вигляді на адресу Президії.

     - передавати право свого голосу іншому представнику свого підприємства за оформленою довіреністю або іншому члену Президії, завчасно попередивши про це Голову Президії.

4.1.6. Член Президії, який не погоджується з точкою зору більшості членів Президії по конкретних питаннях Порядку денного, має право протягом двох робочих днів з дати проведення засідання Президії надати Голові Президії свій особистий погляд з цього питання для залучення до протоколу засідання Президії.

4.2.    Член Президії Асоціації зобов’язаний  :

4.2.1. Приймати участь у засіданнях Президії Асоціації.

4.2.2.  Виконувати рішення Президії Асоціації.

4.3. Члени Президії Асоціації несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих ними рішень, які перевищують їх повноваження, за виключенням випадків, коли на момент прийняття таких рішень вказані особи не могли ні передбачити, ні запобігти виникнення таких наслідків.

4.4. Члени Президії, які висловили свій особистий погляд, звільняються від відповідальності за прийняте рішення Президії.

4.5. Члени Президії, які передали свій голос іншому представнику або іншому члену Президії, не звільняються від відповідальності за рішення Президії.

4.6. У випадку пропуску членом Президії трьох засідань протягом року або двох засідань підряд без поважних причин, Президія приймає рішення про тимчасове відлучення із свого складу даного члена Президії до остаточного вирішення цього питання на Загальних зборах членів Асоціації.  Поважними причинами відсутності члена Президії на засіданні Президії є хвороба, нещасний випадок та службове відрядження. 

 

  1. Термін  виконання членами Президії своїх повноважень 

5.1. Президія Асоціації виконує свої повноваження з моменту обрання його складу Загальними зборами членів Асоціації до моменту закінчення терміну повноважень Президії, який визначено Статутом Асоціації періодом у 3 роки, та обранням нового складу Президії.

5.2. Повноваження члена Президії Асоціації припиняються достроково у випадках :

     - фізичної неможливості виконання повноважень.

     - подання членом Президії заяви про дострокове складання повноважень з наступним прийняттям Президією рішення про його відставку.

     - припинення трудових відносин з підприємством – членом Асоціації, представником якого він є у складі Президії.

     - припинення існування або вихід з членів Асоціації підприємства – члена Асоціації, представником якого був цей член Президії.

5.3. За рішенням Загальних зборів членів Асоціації повноваження Голови та членів Президії Асоціації можуть бути призупинені достроково.  Передбачається можливість ротації членів Президії Асоціації.

 

  1. Порядок  скликання  та  проведення  засідань  Президії 

6.1. Засідання Президії скликаються Головою Президії у відповідності з планом роботи Президії Асоціації, а також у винятку необхідності, але не менш одного разу в квартал.

6.2. Позачергові засідання Президії Асоціації скликаються за ініціативою  Голови Президії, або за вимогою не менше 30 % членів Президії Асоціації або Виконавчого директора Асоціації.

6.3. Повідомлення про заплановане засідання Президії направляється кожному члену Президії за 10 днів до дати проведення засідання Президії електронною поштою. У повідомленні повинно бути вказано дата, час, місце проведення та питання, що вносяться на розгляд Президії. До повідомлення надаються документи, що стосуються питань порядку денного засідання Президії.

6.4. Засідання Президії Асоціації є правочинними при наявності більш половини учасників від складу членів Президії Асоціації.

6.5. На засіданнях Президії головує Голова Президії, або віце-президент за дорученням Голови Президії.

 

  1. Порядок денний засідання Президії та порядок прийняття рішень 

7.1. У порядок денний засідання Президії Асоціації включаються питання, які запропоновані для розгляду Головою Президії, членами Президії, Виконавчим директором Асоціації, або членами Асоціації, які разом представляють не менш 25% від загальної чисельності членів асоціації на час скликання засідання Президії Асоціації.

7.2. Пропозиції щодо формування Порядку денного запланованого засідання Президії повинні бути направлені членам Президії не пізніш 15 календарних днів до дати проведення засідання Президії Асоціації.

7.3. Всі рішення Президії приймаються простою більшістю голосів. При рівному розподілі голосів присутніх членів Президії голос головуючого на засіданні є вирішальним.

7.4. По способу проведення голосування може бути відкритим або таємним.

7.5. За ініціативою Голови Президії, у випадку виникнення питань, які потребують невідкладного або термінового вирішення, рішення Президії по таких питанням можуть бути прийнятими шляхом опитування членів Президії з використанням електронного поштового зв’язку або факс-повідомленнями, за якими можливо визначити рішення кожного члена Президії по цим питанням.

7.6. Під час проведення голосування шляхом опитування членів Президії головуючий на засіданні Президії формулює питання, яке потребує оперативного рішення, та визначає термін, у який здійснюється це опитування.

7.7. За результатами проведеного опитування оформлюється протокольне рішення Президії Асоціації, яке підписується головуючою особою.

7.8. Рішення Президії Асоціації, яке прийнято методом опитування членів Президії Асоціації, має юридичну силу, адекватну рішенню, прийнятому шляхом голосування на засіданні Президії Асоціації.  

 

  1. Протоколи засідань Президії 

8.1. Протокол засідання Президії Асоціації ведеться секретарем Президії, який обирається з числа членів Президії на першому організаційному засіданні Президії. У випадку його відсутності на засіданні Президії, виконуючим обов’язки секретаря Президії на цьому засіданні Президії може бути інший член Президії Асоціації.

8.2. Президія Асоціації має право покласти виконання зобов’язань секретаря Президії на одного з працівників Виконавчої дирекції Асоціації.

8.3. В протоколі засідання Президії Асоціації відображаються місце, дата проведення засідання Президії, остаточний порядок денний засідання, прізвища присутніх на засіданні Президії членів Президії або їх уповноважених, прізвища доповідачів та виступаючих у обговоренні питань, короткий зміст виступів та пропозицій, результати голосування та прийняті рішення з питань порядку денного.

8.4. Протокол засідання Президії Асоціації підписується головуючим на засіданні Президії та секретарем засідання Президії Асоціації.

8.5. Затверджені протоколи засідань Президії Асоціації направляються членам Президії електронною поштою протягом 10 днів з дня проведення засідання Президії.   

 

  1. Забезпечення роботи Президії 

9.1. Організаційне, технічне, методологічне та інше забезпечення діяльності Асоціації, включаючи Президії Асоціації, здійснюється за рахунок Виконавчої дирекції Асоціації в рамках повноважень Виконавчої дирекції.

9.2. Голова Президії Асоціації визначає та затверджує кошторис надходжень та витрат Виконавчої дирекції для виконання нею статутних обов’язків.

9.3. Асоціація не має права здійснювати виплату винагороди членам Президії за виконання покладених на них функцій, за виключенням компенсацій витрат, безпосередньо пов’язаних з участю в роботі Виконавчої дирекції Асоціації.

9.4. Для забезпечення своєї роботи Президія Асоціації може формувати на громадських засадах консультативні, дорадчі та координаційні органи у формі комітетів, комісій тощо, а також приймати Положення, що регламентують їх роботу.

9.5. В окремих випадках, за рішенням Голови Президії, Президія Асоціації має право встановлювати винагороду спеціалістам за участь у роботі органів, вказаних в п.  9.4. цього Положення.