Положення про внески

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Загальних зборів
членів асоціації українських підприємств
целюлозно-паперової галузі “УкрПапір”
(протокол № 1 від 12 червня 2003 р.
Із змінами протокол № 6 від 24 квітня 2008 р.)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про вступні і членські внески та порядок їх сплати


1. Термінологія.

Вступний внесок – одноразове грошове перерахування або майновий внесок, що сплачується (передається) при вступі до Асоціації в порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.

Членський внесок – грошове перерахування або майновий внесок, що сплачується (передається) членами Асоціації щорічно в порядку та розмірі, визначених відповідно до цього Положення.

Цільовий внесок – грошове перерахування, що сплачується членами Асоціації у випадку необхідності цільовим призначенням для фінансування конкретних програм в порядку та розмірі, визначених відповідно до цього Положення.

2. Вступний внесок

Розмір вступних внесків є однаковим для кожного члена Асоціації, визначається Загальними зборами членів Асоціації щорічно на поточний фінансовий рік та оформлюється відповідним додатком до цього Положення.

При створенні Асоціації вступний внесок вноситься засновниками/членами Асоціації протягом 10 банківських днів з дати прийняття рішення про її створення.

Вступний внесок новими членами Асоціації вноситься водночас з поданням заяви про вступ до Асоціації і до прийняття згідно Статуту рішення про прийом до членів Асоціації.

При підготовці проекту рішення про прийом в члени Асоціації в картці встановленого зразка Асоціації здійснюється запис про розмір вступного внеску, якщо внесок здійснюється грошима, зазначається дата платежу та номер платіжного доручення.

Підставою для видачі сертифікату, яким підтверджується членство в Асоціації, є рішення про прийом в члени Асоціації та перерахування суми вступного внеску в повному обсязі.

Вступний внесок у грошовій формі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Асоціації.

Майно передається Асоціації відповідно до чинного законодавства України.

3. Членський внесок

Розмір членського внеску визначається Загальними зборами членів Асоціації для її членів на підставі затвердженої Загальними зборами категорійності організацій та підприємств – членів Асоціації залежно від річних обсягів виробництва (реалізації) товарної продукції (надання послуг, виконання робіт), без ПДВ, в діючих цінах та оформлюється відповідним додатком до цього Положення.

Членський внесок у грошовій формі та у встановленому розмірі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Асоціації.

Майно передається Асоціації відповідно до чинного законодавства України.

Перерахування первісного членського внеску здійснюється на протязі 30 календарних днів після прийняття рішення про вступ конкретної юридичної особи до членів Асоціації, в подальшому щорічний членський внесок сплачується протягом двох місяців з дати проведення чергових Загальних зборів членів асоціації.

За попередньою домовленістю з Виконавчим директором та погодженням з Почесним Президентом Асоціації дозволяється перерахування щорічного членського внеску рівними частинами щоквартально на протязі першого місяця кварталу або два рази на рік в кожному півріччі поточного фінансового року на протязі першого місяця півріччя.

4. Цільовий внесок.

Розмір цільового внеску для фінансування цільових програм визначається та затверджується Президією Асоціації на підставі пропозиції Виконавчого директора Асоціації в залежності від визначених (підтверджених кошторисом витрат) обсягів фінансування конкретних програм і ступені зацікавленості конкретних членів Асоціації щодо реалізації цих програм та оформлюється відповідним додатком до цього Положення.

Цільовий внесок у грошовій формі перераховується безпосередньо на розрахунковий рахунок Асоціації в строки, яки визначаються Виконавчим директором Асоціації в кожному окремому випадку.

5. Пільги щодо розмірів внесків та строків їх сплати.

Рішення про встановлення пільгових розмірів вступного чи членського внесків щодо конкретної юридичної особи та надання відстрочки їх сплати може бути прийняте Президією Асоціації за поданням Виконавчого директора Асоціації.


 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів
членів асоціації українських підприємств
целюлозно-паперової галузі “УкрПапір”
від 03 квітня 2023 р

 

Додаток № 18

до Положення про вступні і членські внески та порядок їх сплати

1. Встановити на 2023 фінансовий рік розмір вступного внеску однаковим для кожного нового члена Асоціації в сумі 15,0 (пятнадцять) тисяч грн.

2. Встановити на 2023 фінансовий рік наступну категорійність організацій і підприємств - членів Асоціації залежно від річних обсягів виробництва (реалізації) товарної продукції (надання послуг, виконання робіт), без ПДВ, в діючих цінах за попередній рік та затвердити наступні розміри членських внесків:

 

Обсяг виробництва (реалізації) товарної продукції (робіт, послуг), без ПДВ, млн. грн.

Розмір річного членського внеску, тис. грн

до 1,00

10,0

від 10,01 до 50,00

20,0

від 50,01 до 100,00

25,0

від 100,01 до 150,00

30,0

від 150,01 до 200,00

35,0

від 200,01 до 250,00

40,0

від 250,01 до 550,00

45,0

від 550,01 до 600,00

50,0

від 600,01 до  1000,00

65,0

від 1000,01  2000,00

 75,0

понад  2000,01 

  80,0