Статут Асоціації Укрпапір

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами Засновників Асоціації
Протокол № 1
від 12 червня 2003 року

(із змінами від 02.12.2003р., від 26.06.2007р. та від 13.06.2013р.) 

 


СТАТУТ
Асоціації українських підприємств целюлозно-паперової галузі «УКРПАПІР»


1. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І СТРОК ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

1.1. Некомерційна безприбуткова організація – Асоціація українських підприємств целюлозно-паперової галузі “Укрпапір”, в подальшому «Асоціація», заснована на добровільному членстві виробничих, комерційних та наукових підприємств і організацій. Асоціація створена на основі спільності їх інтересів, з метою підвищення ефективності функціонування Членів Асоціації, представлення і захисту їх спільних інтересів. Асоціація утворюється як договірна особа, яка не є господарським товариством чи підприємством, не здійснює підприємницької діяльності, засновники та учасники Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від її діяльності. Асоціація діє без права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з ії учасників на підставі цього Статуту, Установчого договору, інших угод між Членами Асоціації та діючого законодавства України. У випадку невідповідності положень Установчого договору і положень Статуту Асоціації переважну силу для третіх осіб і Членів Асоціаціїмаютьположення Статуту.

1.2. Найменування Асоціації - Асоціація українських підприємств целюлозно-паперової галузі “Укрпапір” - українськоюмовою, та "Ukraine Association producer pulp&paper industry “UKRPAPIR” - англійською мовою.

Скорочене найменування українською мовою - "АУП “УКРПАПІР”, англійською мовою - "АUP “UKRPAPIR”, надалі за текстом - "Асоціація".

1.3. Місцезнаходження: 02002, Україна, м. Київ, вул. Марини Раскової, 19.За даною адресою знаходиться виконавчий директор та виконавчий орган Асоціації.

Поштова адреса Асоціації: 02002, Україна, м. Київ, вул. М. Раскової, 19.

1.4. Асоціація створюється на невизначений строк.

2. ЗАСНОВНИКИ (ЧЛЕНИ) АСОЦІАЦІЇ. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Засновниками (членами) Асоціації є юридичні особи, вказані в преамбулі Установчого договору Асоціації.

2.2. Головною метою Асоціації є вироблення загальних позицій і інтересів членів Асоціації у всіх сферах економіки, без права втручання в їх виробничу і комерційну діяльність та прийняття управлінських рішень, представлення і захист прав її членів,сприяння економічному, технічному та соціальному розвитку підприємств целюлозно-паперового комплексу України та організацій, що працюють на ринку картонно-паперової продукції.

Асоціація виконує також суспільно-корисну роботу, досягнення результатів якої здійснюється сприянням в реалізації соціально-економічних проектів і програм України.

2.3. Основними напрямками діяльності Асоціації є:

 • розробка і реалізація комплексної державної програми розвитку паперової галузі України до 2015 року;

 • відпрацювання загальних напрямків науково-технічної політики, формування та ідентифікація загально галузевих проблем і підготовка рекомендацій щодо удосконалення законодавчої бази та форм статистичної звітності;

 • збір, аналіз і статистичне, інформаційне та нормативно-методичне забезпечення членів Асоціації;

 • сприяння у проведенні технічного переобладнання, реконструкції та модернізації діючих виробничих потужностей підприємств целюлозно-паперової промисловості з залученням українських спеціалізованих організацій, які мають досвід та ліцензії на виконання таких робіт, при цьому перевага надається організаціям – членам Асоціації;

 • організація фінансування науково-дослідних робіт, що мають загально галузевий інтерес, робіт з підтримки та удосконалення нормативної бази галузі;

 • узагальнення спільної практики членів Асоціації при вирішенні екологічних питань, питань стандартів якості, раціонального використання сировинних ресурсів, вдосконалення митних зборів, оподаткування та інших питань, загальних для підприємств та організацій, що працюють на українському ринку паперу;

 • робота з природними монополіями з питань, що захищають інтереси членів Асоціації;

 • здійснення постійного зв’язку з громадськістю та засобами масової інформації;

  сприяння членам Асоціації в захисті та відстоюванні їх інтересів в державних установах, судах, міжнародних організаціях, оформленні та отриманні ліцензій;

  встановлення та розвиток контактів з державними і громадськими організаціями, представниками промислових та ділових кіл в Україні і поза її межами;

  сприяння в підвищенні ділової кваліфікації керівництва, спеціалістів, здійсненні стажування кадрів, направленні спеціалістів для роботи в закордонних фірмах;

 • забезпечення участі членів Асоціації в промислових виставках, ярмарках, семінарах, симпозіумах та інших заходах з обміну досвідом;

 • сприяння у видавництві науково-методичної літератури з питань, що стосуються діяльності членів Асоціації та випуску інших видань інформаційного та комерційного характеру;

 • здійснення співробітництва з вітчизняними і закордонними організаціями, підприємствами, союзами та об’єднаннями;

 • надання сприяння в залученні іноземних інвесторів з метою реалізації інвестиційних проектів в Україні;

 • здійснення в Україні і за її межами представництва інтересів членів Асоціації в національних і міжнародних державних, урядових і неурядових організаціях;

 • сприяння розвитку і укріпленню міжнародних професійних зв’язків і співробітництва членів Асоціації з закордонними організаціями і компаніями в економічній, соціальній і культурній областях;

 • організація та проведення науково-практичних і науково-теоретичних симпозіумів, конференцій, семінарів, консультативних зустрічей та інших заходів (такожміжнародних) за проблемами, що визначають предмет статутної діяльності Асоціації;

 • інша діяльність, не заборонена діючим законодавством України і спрямована на виконання статутних цілей Асоціації.

2.4. Основними принципами діяльності Асоціації є :

 • добровільна участь в Асоціації ;

 • розвиток довіри та взаємодопомоги між членами Асоціації ;

 • компромісне вирішення питань з урахуванням інтересів усіх членів Асоціації ;

 • дотримання членами Асоціації рішень, прийнятих Асоціацією.

2.5. Для досягнення вказаних цілей і завдань Асоціація:

 • виробляє єдинугалузеву політику і пропагує її в засобах масової інформації;

 • здійснює обмін інформацією для виявлення і підтримки важливих урядових ініціатив, корисних для галузі;

 • представляє, захищає права і законні інтереси своїх Членів у всіх органах і організаціях на території України і за кордоном, забезпечує сприяння компаніям-Членам Асоціації;

 • сприяє вирішенню питань стабільного сировинного забезпечення своїх Членів ;

 • розглядає питання еколого-економічної реконструкції та модернізації целюлозно-паперових підприємств;

 • спільно з Державною митною службою України розробляє експортні та імпортні митні правила і тарифи (для захисту вітчизняного товаровиробника) з урахуванням вимог ГАТТ і СОТТ, сприяє недопущенню імпорту галузевої продукції за демпінговими цінами;

 • сприяє здійсненню технічної політики на підприємствах та в організаціях, що входять до Асоціації;

 • налагоджує та здійснює взаємодію з зарубіжними Асоціаціями та іншими міжнародними організаціями і структурами;

 • організовує рекламні заходи, наукові та науково-технічні конференції, семінари, комплексні спеціалізовані виставки, інші заходи;

 • організовує стажування, в т.ч. за кордоном, професійне навчання Членів Асоціації, проводить наради, конференції, «круглі столи» в рамках реалізації цілей і завдань Асоціації;

 • вирішує, у випадку необхідності, питання безпеки Членів Асоціації та її керівництва.

2.6. Асоціація ні за яких обставин не рекомендує ціни на продукцію галузі, не здійснює обміну інформацією стосовно середніх цін чи середнього рівня витрат, не попереджує про заплановані зміни у діях учасників Асоціації на ринках цієї продукції.

2.7. Відомості про діяльність окремих учасників Асоціації не публікуються та не передаються іншим учасникам Асоціації, окрім як в узагальненому вигляді, без визначення окремих учасників і не раніше ніж через місяць після їх зібрання. Вони збираються та використовуються як інформація з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства про інформацію. До цих відомостей належить така інформація щодо учасника, як ціни, обсяги та вартість реалізації, дійсний стан надходження замовлень, обсяги та вартість невиконаних замовлень, перелік постачальників і замовників, прогнозований коефіцієнт використання потужностей, а також будь-яка інша інформація, за допомогою якої можна визначити поведінку окремого учасника Асоціації.

2.8. В порядку, встановленому діючим законодавством України, Асоціація має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, пов’язану або витікаючу із статутних цілей Асоціації.

2.9. Асоціація не засновує і не виступає співзасновником нових господарюючих суб’єктів, не здійснює контроль або управління, в тому числі довірчого, щодо господарюючих суб’єктів.

2.10. Функції та повноваження Асоціації виключають можливість здійснення дій, які обмежують конкуренцію серед засновників та інших учасників ринку паперової продукції в Україні.

3. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ АСОЦІАЦІЇ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Асоціація набуває права юридичної особи від дня ії державної реєстрації. Правове положення Асоціації визначається Законами України “Про підприємства в Україні”, «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», іншими законодавчими актами України, цим Статутом і Установчим договором Асоціації.

Асоціація здійснює свою діяльність в суворій відповідності з діючим законодавством України. Асоціація виконує державні заходи щодо мобілізаційного підготовлення відповідно з чинним законодавством і нормативними урядовими актами.

3.2. Асоціація, для удосконалення поставлених цілей своєї діяльності, має право на укладання договорів, придбання майнових та особових немайнових прав і нести відповідні зобов’язання, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражі, третійському суді.

3.3. Асоціація здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з метою своєї діяльності та призначенням майна.

3.4. Асоціація для досягнення своїх цілей:

 • будує, придбає як в Україні, так і за кордоном, необхідне для своєї діяльності різне рухоме і нерухоме майно;

 • укладає договори та інші юридичні дії, придбає, відчужує, бере і здає в оренду будинки, споруди, транспортні засоби та інше рухоме і нерухоме майно;

 • створює філіали та представництва на території України і за її межами, у тому числі і в іноземних державах, з дотриманням умов, встановлених діючим на території України законодавством та відповідним законодавством іноземних держав;

 • бере участь на добровільних засадах в різних об’єднаннях, союзах, асоціаціях, концернах, міжгалузевих, регіональних та інших об’єднаннях на умовах, що не протидіють законодавству, чинному на території України і в порядку, передбаченому законодавчими актами України;

 • бере участьв діяльності та співробітництві в іншій формі з міжнародними суспільними, кооперативними та іншими організаціями;

 • відряджує за кордон як своїх, так і залучених спеціалістів для виконання функцій, пов’язаних з діяльністю Асоціації;

 • у встановленому законодавством України порядку відкриває банківські рахунки, в тому числі валютні, на території України і за її межами.

Асоціація має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.5. Філіали, представництва та інші відокремлені підрозділи Асоціації мають статус ії структурних підрозділів і діють у відповідності з Положенням про них.

Положення про філіали, представництва та інші відокремлені підрозділи затверджуються Загальними зборами членів Асоціації.

Філіали, представництва і відокремлені підрозділи наділяються основними і обіговими засобами за рахунок Асоціації.

Вони мають окремі баланси, які є складовою частиною балансу Асоціації.

3.6. Філіали, представництва та інші відокремлені підрозділи Асоціації здійснюють свою діяльність від імені Асоціації.

Відповідальність за діяльність філіалів і представництв несе Асоціація.

3.7. Керівництво філіалами і представництвами Асоціації здійснює виконавчий директор, що призначається Загальними зборами членів Асоціації за поданням виконавчого директора Асоціації та погодженням з Президією Асоціації.

Виконавчий директор філіалу або представництва Асоціації діє на підставі довіреності.

3.8. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном.

Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів. Члени Асоціації несуть відповідальність за зобов’язаннями Асоціації пропорційно до своїх внесків в сумі, що не перевищує розміру річного членського внеску.

3.9. Члени Асоціації зберігають свою самостійність і права юридичної особи.

3.10. Держава і її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації, як іАсоціація не відповідає за зобов’язаннями держави і її органів.

3.11. Асоціація має печатку зі своїм найменуванням українською та англійською мовами.

Асоціація має право на штампи і бланки зі своїм найменуванням, фірмовий знак (емблему), зареєстрований у встановленому порядку, а також інші засоби візуальної ідентифікації.

4. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

4.1. Членами Асоціації можуть бути українські та іноземні юридичні особи - целюлозно-паперові комбінати, паперові та картонні фабрики, підприємства-переробники паперу і картону, спеціалізовані машинобудівні і монтажні підприємства, організації і підприємства, що займаються заготівлею сировинних ресурсів та оптово-роздрібною торгівлею целюлозно-паперовою продукцією, наукові, проектні та науково-виробничі організації целюлозно-паперової промисловості, учбові заклади, що здійснюють підготовку кадрів для целюлозно-паперової промисловості, організації поліграфічної галузі та інші організації і підприємства, що мають відношення до целюлозно-паперової промисловості, які розділяють мету та завдання Асоціації, визнають положення установчих документів Асоціації, беруть участь в її діяльності та своєчасно сплачують вступні і членські внески.

4.2. При створенні Асоціації вступний внесок вноситься засновниками Асоціації в розмірі та строки згідно «Положення про вступні і членськи внески та порядок їх сплати», яке затверджується Загальними зборами членів Асоціації.

4.3. Рішення про приймання в члени Асоціації приймає Президія Асоціації з наступним затвердженням такого рішення Загальними зборами членів Асоціації.

Новий член Асоціації з моменту вступу в Асоціацію бере на себе всі зобов’язання по відношенню до Асоціації в межах і на підставах, передбачених установчими документами Асоціації .

Новий член Асоціації сплачує вступний внесок після прийняття рішення про прийом до членів Асоціації та членські внески протягом 30 календарних днів з моменту прийняття Президією Асоціації рішення про його вступ до Асоціації.

Новий член Асоціації вважається прийнятим до складу членів Асоціації після внесення ним вступного внеску згідно вимог "Положення про вступні і членські внески та порядок їх сплати".

Права членів Асоціації не можуть бути передані третім особам.

4.4. Члени Асоціації мають право:

 • брати участь в управлінні справами Асоціації;

 • вибирати та бути вибраними в керівні і контролюючі органи Асоціації;

 • отримувати від органів управління Асоціації вичерпну і достовірну інформацію про діяльність Асоціації, її фінансовий стан, в тому числі отримувати копії установчих документів Асоціації, знайомитися з протоколами загальних зборів членів Асоціації і засідань Президії Асоціації;

 • на свій розсуд виходити з Асоціації по закінченню фінансового року;

 • користуватися безкоштовно послугами Асоціації;

 • вносити на розгляд керівних органів Асоціації пропозиції з питань, що входять в коло її діяльності, брати участь в обговоренні цих питань на нарадах і засіданнях керівних органів Асоціації;

 • брати участь в голосуванні на загальних зборах членів Асоціації;

 • використовувати фірмовий знак (емблему) Асоціації у своїх засобах візуальної ідентифікації із вказанням на приналежність до Асоціації ;

 • отримувати підтримку і допомогу в захисті своїх авторських прав на інтелектуальну власність з боку Асоціації;

 • оскаржити рішення органів управління Асоціації в порядку, передбаченому діючим законодавством України і установчими документами Асоціації;

4.5. При добровільному виході із Асоціації член Асоціації несе відповідальність за зобов’язаннями Асоціації пропорційно до свого внеску в сумі, що не перевищує розміру річного членського внеску.

4.6. Члена Асоціації може бути виключено з неї за рішенням загальних зборів членів Асоціації за недотримання положень установчих документів Асоціації, неучасть в діяльності Асоціації, за дії, що наносять моральні або матеріальні збитки Асоціації.

Стосовно відповідальності виключеного члена Асоціації застосовуються правила, що визначають добровільний вихід із Асоціації.

З вибувшим членом Асоціації проводяться фінансові та інші розрахунки не пізніше трьох місяців з дня прийняття загальними зборами членів Асоціації рішення про вибування члена Асоціації.

Асоціація протягом вказаного строку зобов’язана:

 • визначити розмір і строки повернення вибуваючим членом Асоціації майна, придбаного ним за рахунок коштів Асоціації;

 • здійснити розрахунки з вибуваючим членом Асоціації за договорами, укладеними з Асоціацією;

 • визначити порядок виконання членом Асоціації взятих на себе раніше зобов’язань стосовно інших членів Асоціації і до Асоціації;

 • вирішити інші питання, пов’язані з виходом члена Асоціації з Асоціації.

  При цьому вступні та членські внески поверненню не підлягають. Цільові внески повертаються вибувшому члену Асоціації в тій частині, котра не була використана на виконання цільової програми.

4.7. Члени Асоціації зобов’язуються:

 • дотримувати положення установчих документів Асоціації ;

 • виконувати взяті на себе зобов’язання відносно Асоціації;

 • сприяти здійсненню цілей і завдань Асоціації;

 • виконувати рішення органів управління Асоціації, прийняті у відповідності з їх компетенцією;

 • не розголошувати конфіденціальну інформацію про діяльність Асоціації;

 • своєчасно вносити вступні і сплачувати членські та інші внески, встановлені установчими документами Асоціації і рішеннями керівних органів Асоціації ;

 • надавати по запиту керівних органів Асоціації необхідну для її статутної діяльності інформацію, що не стосується категорії конфіденціальної;

 • нести відповідальність згідно з зобов’язаннями Асоціації пропорційно до свого внеску в сумі, що не перевищує розміру річного членського внеску;

 • при виході з числа членів Асоціації нести відповідальність за зобов’язаннями Асоціації, що виникли до моменту виходу із Асоціації, пропорційно до свого внеску в сумі, що не перевищує розміру річного членського внеску;

 • поважати інтереси інших партнерів, дотримувати умови договорів, контрактів, угод, відшкодовувати нанесені збитки;

 • нести матеріальну відповідальність за невиконання прийнятих на себе зобов’язань.

4.8. Порядок, розміри і строки виплати вступного і членських внесків визначаються Установчим договором та Положенням, яке затверджується Загальними зборами членів Асоціаціїі, які можуть змінюватись за рекомендацією Президії Асоціації та рішенням Загальних зборів членів Асоціації.

4.9. Оплата вступних і членських внесків може здійснюватись коштами, цінними паперами, майном та майновими правами, що мають грошову оцінку.

4.10. Оплата вступних і членських внесків у вигляді майна і майнових прав оформлюється угодою між Асоціацією в особі Голови Президії Асоціації та відповідним членом Асоціації.

Члени Асоціації не зберігають майнових прав на передане Асоціації у власність майно у вигляді вступних і членських внесків.

4.11. Члени Асоціації мають право удобровільному порядку на договорній основі здійснювати додаткові відшкодовувані та невідшкодовувані внески, що не дають привілеїв стосовно інших членів Асоціації.

Ніхто із членів Асоціації не може бути примушений до внесення будь-яких додаткових внесків, крім вказаних в установчих документах Асоціації і прийнятих відповідно з рішенням ії керівних органів.

4.12. Вступні і членські внески членів Асоціації використовуються на утримання апарату управління Асоціації, консультаційної служби Асоціації (у разі необхідності) і забезпечення діяльності, передбаченої Статутом Асоціації.

Вступні і членські внески сплачуються членом Асоціації. За згодою Президії Асоціації допускається внесення внесків за члена Асоціації третіми особами, які не є членами Асоціації. Звільнення члена Асоціації від сплати вступного і членських внесків не допускається.

4.13. Для фінансування конкретних програм і заходів додатково може передбачатись внесення цільових внесків шляхом створення спеціальних фондів Асоціації.

Порядок розподілення цільових внесків визначається положенням, попередньо розглянутим Президією Асоціації та затвердженим Загальними зборами Асоціації.

5. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ. МАЙНО І КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Майно Асоціації складають основні і обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відбивається на її самостійному балансі.

Асоціація у встановленому чинним законодавством України порядку може мати у власності або в оперативному управлінні будинки, споруди, житловий фонд, обладнання, майно культурно-просвітницького і оздоровчого призначення, кошти в гривнях та іноземній валюті, акції, інші цінні папери та майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності.

Асоціація може мати у власності або в безстроковому використанні земельні ділянки.

5.2. Джерелами формування коштів Асоціації є:

 • кошти, отримані від здійснення статутних видів діяльності;

 • вступні і членські внески членів Асоціації;

 • добровільні внески, пожертвування, відрахування громадян та юридичних осіб України, іноземних громадян і юридичних осіб;

 • надходження від членів Асоціації;

 • цільові надходження, кредити, асигнування з бюджету на реалізацію програм і проектів;

 • доходи, отримані від майна, що є власністю Асоціації;

 • дивіденди (доходи, відсотки), отримані по акціях, облігаціях, інших цінних паперах і вкладах;

 • інші не заборонені чинним законодавством надходження.

5.3.Фінансовий рік Асоціації співпадає з календарним роком.

5.4. Асоціація формує резервний та інші фонди. Порядок їх формування, розміри відрахувань в них, а також порядок їх використання визначається Президією Асоціації за поданням виконавчого директора Асоціації.

5.5. Члени Асоціації користуються послугами Асоціації на першочерговій і безкоштовній підставі.

5.6. Доходи Асоціації витрачаються тільки на досягнення статутних цілей і не можуть розподілятися між його членами.

5.7. Асоціація веде оперативний, бухгалтерський і статистичний облік у відповідності з порядком, встановленим чинним законодавством України.

5.8. Достовірність даних, що містяться в річному звіті виконавчої дирекції Асоціації Загальним зборам членів, бухгалтерському балансі, в підрахунку прибутків і збитків, повинна бути підтверджена ревізійною комісією Асоціації або аудитором (аудиторською організацією).

Річний звіт належить попередньому затвердженню Презідією Асоціації не пізніше 15 днів до дати проведення річних Загальних зборів членів Асоціації.

5.9. Виконавча дирекція Асоціації несе відповідальність за збереження документів (управлінських, фінансово-господарських, по особовому складу та інших), забезпечує передачу на державне зберігання документів, що мають науково-історичне значення до центрального архіву м. Києва у відповідності з переліком документів, погодженим з “Київміськархів", зберігає і використовує у встановленому порядку документи по особовому складу.

5.10. Посадові особи Асоціації несуть персональну відповідальність за факти порушення обліку в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Вищим органом управління Асоціації єЗагальні збори членів Асоціації.

Асоціація проводить один раз на рік Загальні збори членів Асоціації.

Загальні збори членів Асоціації скликаються не раніше, ніж через два місяці і не пізніше, ніж через чотири місяці після закінчення фінансового року.

Збори, що проводяться крім чергових Загальних зборів членів Асоціації, є позачерговими..

За рішенням Президії Асоціації на підставах її власної ініціативи, Голови Президії Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації, аудитора, а також членів Асоціації, що складають не менше 30 відсотків від загальної кількості підприємств-членів Асоціації скликаються позачергові Загальні збори членів Асоціації.

Протягом 10 днів з дати пред'явлення вимоги про скликання позачергових Загальних зборів членів Асоціації Виконавчим директором Асоціації повинно бути прийнято рішення про їх скликання.

Скликання Загальних зборів членів Асоціації здійснюється не пізніше, ніж за 45 днів від моменту пред'явлення вимоги про його скликання.

Дата і порядок проведення Загальних зборів членів Асоціації, порядок повідомлення про їх проведення, а також порядок денний зборів визначається Виконавчим директором Асоціації.

Член Асоціації не пізніше за 60 календарних днів після закінчення фінансового року має право внести пропозицію до порядку денного річних Загальних зборів членів Асоціації.

Виконавча дирекція протягом 10 календарних днів повинно розглянути пропозиції, що надійшли, і прийняти рішення про включення їх до порядку денного або про відмову. Рішення виконавчої дирекції Асоціації щодо внесення питання до порядку денного направляється члену (членам) Асоціації,, не пізніше ніж за 5 робочих днів з моменту прийняття рішення.

Скликання Загальних зборів членів Асоціації здійснюється Виконавчим директором Асоціації шляхом направлення на адресу членів Асоціації рекомендованого листа, телекса, факса, телеграми.

В повідомленні повинні бути вказані час і місце проведення Загальних зборів членів Асоціації, а також порядок денний, що передбачається.

До інформації і матеріалів, що належать до надання членам Асоціації при підготовці до річних Загальних зборів членів Асоціації, відносяться: річний звіт виконавчої дирекції Асоціації, заключення ревізійної комісії Асоціації (аудитора) за результатами перевірки річного звіту і річного бухгалтерського балансу Асоціації, дані про кандидатів на вибори до органів управління і ревізійної комісії Асоціації, проекти змін і доповнень, що вносяться до установчих документів Асоціації, або проект установчих документів Асоціації в новій редакції, проекти внутрішніх документів Асоціації.

Інформація і матеріали надаються членам Асоціації разом з повідомленням про проведення Загальних зборів членів Асоціації.

Повідомлення про проведення Загальних зборів членів Асоціації повинно бути направлене не пізніше, ніж за 30 днів до призначеної дати проведення зборів.

Головою на Загальних зборах членів Асоціації є Голова Президії Асоціації або один із віце-президентів Асоціації.

6.2. Інтереси членів Асоціації на загальних зборах представляють керівники підприємств/організацій або їх повноважні представники. Представники членів Асоціації можуть бути постійними або призначеними на визначений строк. Член Асоціації має право в будь-який час замінити свого представника.

Кожний член Асоціації має на Загальних зборах членів Асоціації кількість голосів, що визначені Президією Асоціації на звітний період (фінансовий рік).

6.3. Загальні збори членів Асоціації вважаються правочинними, якщо на них присутні не менше половини членів Асоціації.

При відсутності кворуму для проведення Загальних зборів членів Асоціації оголошується дата проведення нових Загальних зборів .

6.4. До компетенціі Загальних зборів членів Асоціації відносяться наступні питання:

а) затвердження Статуту Асоціації, внесення змін та доповнень до Статуту ;

б) визначення пріоритетних напрямків діяльності Асоціації, принципів формування та використання майна Асоціації;

в) реорганізація та ліквідація Асоціації, призначення ліквідаційної комісії та затвердження проміжного і заключного ліквідаційних балансів;

г) обрання членів Президії  -  віце-президентів, дострокове припинення їх повноважень;

д) обрання Виконавчого директора Асоціації, дострокове припинення його повноважень;

є) обрання членів Ревізійної комісії Асоціації, дострокове припинення їх повноважень;

ж) затвердження річних звітів та річних бухгалтерських балансів, затвердження фінансового плану Асоціації ;

з) встановлення та зміна порядку внесення вступних і річних членських внесків;

і) створення лічильної комісії;

к) затвердження рішень Президії Асоціації щодо приймання та виключення членів Асоціації ;

л) участь Асоціації в інших організаціях;

м) створення філіалів і відкриття представництв Асоціації.

6.5. Питання, передбачені підпунктами а), б), в), ж), і) , к) пункту 6.4. відносяться до виключної компетенції загальних зборів членів Асоціації, виносяться на розгляд і розглядаються загальними зборами тільки за поданням Президії Асоціації.

Загальні збори членів Асоціації можуть передати частину своїх повноважень у відання Президії Асоціації.

Рішення загальних зборів членів Асоціації приймаються більшістю голосів його членів, присутніх на загальних зборах.

Рішення з питань, що відносяться до виключної компетенції загальних зборів членів Асоціації згідно з пунктом 6.5., приймаються 3/4 голосів членів Асоціації, що присутні на зборах.

6.6. Член Асоціації може оскаржити в суді рішення, прийняте загальними зборами членів Асоціаціїз порушенням установчих документів Асоціації та чинного законодавства України.

6.7. Кількісний і персональний склад лічильної комісії затверджується Загальними зборами членів Асоціації за пропозицією головуючого на Загальних зборах членів Асоціації.

У складі лічильної комісіїне не може бути менше трьох чоловік. До лічильної комісії не можуть входити члени Ревізійної комісії Асоціації, члени Президії Асоціації, Виконавчий директор Асоціації, а також особи, що пропонуються на ці посади.

6.8. Загальне керівництво діяльністю Асоціації здійснює Президія Асоціації, очолювана Головою Президії Асоціації, за винятком рішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів членів Асоціації.

Голова Президії Асоціації Асоціації обирається членами Президії Асоціації із складу Президії відповідно до вимог "Положення про Президію" строком на 3 роки і може переобиратись необмежено.

Голова Президії Асоціації:

 • керує роботою Президії Асоціації;

 • представляє інтереси Асоціації в державних, законодавчих, виконавчих органах України, в організаціях, об’єднаннях будь-яких організаційно-правових форм, як в Україні, так і за кордоном;

 • здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів членів Асоціації членами Президії та  Виконавчою дирекцією Асоціації ;

 • головує на Загальних зборах членів Асоціації;

 • виконує окремі доручення за рішенням Загальних зборів членів Асоціації.

6.9. Президія Асоціації, що обирається Загальними зборами членів Асоціації, складається із Голови Президії Асоціації та віце-президентів, обраних з числа членів Асоціації.

Загальна кількість  членів  Президії  визначається Загальними  зборами  асоціаці 

Члени Президії Асоціації обираються на строк 3 роки і можуть переобиратись необмежено.

За рішенням Загальних зборів членів Асоціації повноваження Голови Президії, членів Президії Асоціації, Виконавчого директора Асоціації та інших посадових осіб Асоціації можуть бути призупинені достроково. Передбачається можливість ротації членів Президії Асоціації.

6.10. Засідання Президії Асоціації проводяться не менш одного разу в квартал. Засідання Президії Асоціації правочинні при наявності 2/3 від складу членів Президії Асоціації .

Кожний членів Президії Асоціації має один голос. Якщо під час голосування кількість голосів членів Президії «за» співпадає з кількістю голосів «проти», то в цьому випадку голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Засідання Президії скликає Голова Президії Асоціації або один з віце-президентів. Засідання Президії можуть скликатися також за вимогою не менше 30 % членів Президії Асоціації або Виконавчого директора Асоціації.

Рішення на засіданнях Президії Асоціації приймаються більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Президії Асоціації.

Головує на засіданнях Президії Асоціації Голова Президії або один з віце-президентів Асоціації за взаємною згодою членів Президії Асоціації.

6.11. До компетенції Президії Асоціації відносяться наступні питання:

 • підготовка пропозицій з визначення пріоритетних напрямків діяльності Асоціації;

 • розгляд важливих поточних і перспективних питань діяльності Асоціації,

 • затвердження планів Асоціації;

 • внесення на затвердження Загальних зборів членів Асоціації пропозицій щодо зміни і доповненнь до Статуту Асоціації;
 • розробка планів по цільовому та ефективному використанню технічних і фінансових засобів для реалізації програм і проектів Асоціації;
 • залучення додаткових джерел фінансових і матеріальних засобів для здійснення статутної діяльності;

 • подання Загальним зборам членів Асоціації пропозицій щодо кандидатур до складу Президії та кандидатуру на посаду Виконавчого директора Асоціації;

 • подання Загальним зборам членів Асоціації для затвердження щорічного звіту про надходження і витрачання коштів Асоціації ;

 • забезпечення виконання рішень Загальних зборів членів Асоціації;

 • розгляд пропозицій і затвердження рішень Виконавчого директора Асоціації з питань укладення значних контрактів, пов’язаних з придбанням і відчуженням майна Асоціації;

 • підготовка до Загальних зборів членів Асоціації пропозицій щодо створення філіалів і представництв Асоціації;

 • подання загальним зборам членів Асоціації річних звітів;

 • затвердження внутрішніх документів Асоціації, що визначають порядок діяльності органів управління Асоціації, висування кандидатур на посади органів управління Асоціації;

 • розробка та подання на затвердження Загальними зборами членів Асоціації “Положення про вступні і членськи внески та порядок їх сплати”;

 • розгляд пропозицій і заяв членів Асоціації ;

 • підготовка рішень щодо прийняття і виключення членів Асоціації для їх подальшого затвердження Загальними зборами членів Асоціації ;

 • рішення інших питань діяльності Асоціації, що не відносяться до компетенції загальних зборів членів Асоціації.

6.12. Асоціація не має права здійсювати виплату винагороди членам Президії за виконання покладених на них функцій, за виключенням компенсацій витрат, безпосередньо пов’язаних з участю в роботі виконавчої дирекції Асоціації.

6.13. Президія Асоціації з свого складу призначає секретаря Президії, котрий забезпечує ведення протоколів засідань Президії і Загальних зборів членів Асоціації.

6.14. Порядок висування кандидатів до складу Президії та на посаду Виконавчого директора Асоціації, а також обрання Голови Президії з числа її членів визначається внутрішнім документом Асоціації, затвердженим Президією Асоціації.

6.15. Керівництво поточною діяльністю Асоціації здійснює Виконавчий директор Асоціації, який обирається Загальними зборами членів Асоціації строком на 3 роки. Виконавчий директор Асоціації може обиратись неодноразово.

У випадку неможливості виконання своїх повноважень Виконавчий директор має право передати їх одному із заступників Виконавчого директора за погодженням з Головою Президії Асоціації.

6.16. Виконавча дирекція складається з Виконавчого директора, двох його заступників та персоналу згідно штатного розкладу.

Заступники Виконавчого директора Асоціації приймаються до виконавчого органу Асоціації Виконавчим директором за погодженням з Головою Президії Асоціації.

6.17. Виконавчий директор Асоціації, в силу своєї компетенції, діючи без довіреності:

 • представляє інтереси Асоціації у всіх державних виконавчих і судових органах, а також на підприємствах і в організаціях, установах будь-яких організаційно-правових форм, як на території України, так і за кордоном;

 • керує роботою виконавчої дирекції Асоціації, управлінням поточними справами, бухгалтерією Асоціації і департаментами за направленнями діяльності Асоціації;

 • організовує виконання рішень Загальних зборів членів Асоціації і Президії Асоціації;

 • видає накази та інші організаційно-розпорядні документи, обов’язкові для виконання персоналом виконавчої дирекції Асоціаціїу відповідності з посадовими обов’язками;

 • розпоряджається майном Асоціації, включаючи фінансові засоби, підписує угоди (контракти, договори) від імені Асоціації;

 • укладає угоди та здійснює інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває рахунки в банках як в Україні, так і за кордоном;

 • готує проекти Положень про структурні підрозділи Асоціації, Положень про філіали і представництва Асоціації, розробляє посадові інструкції робітників Асоціації;

 • складає кошториси Асоціації ;

 • організує роботу з підвищення кваліфікації членів і співробітників Асоціації ;

 • здійснює оперативне керівництво роботою Асоціації відповідно з планами і програмами Асоціації;

 • приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників Асоціації, включаючи заступників Виконавчого директора, заохочує їх і накладає на них стягнення відповідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку і законодавством України;

 • організовує підготовку річного звіту і балансу Асоціації ;

 • розробляє проект штатного розкладу та посадових окладів персоналу Виконавчої дирекції і подає їх на затвердження Голові Президії Асоціації ;

 • здійснює підготовку необхідних матеріалів і пропозицій для розгляду їх на засіданнях Президії Асоціації і Загальних зборах членів Асоціації ;

 • здійснює інші дії для виконання рішень Президії Асоціації і Загальних зборів членів Асоціації.

6.18. Виконавчий директор Асоціації очолює виконавчу дирекцію Асоціації.

6.19. До складу виконавчої дирекції Асоціації входять департаменти за напрямками діяльності Асоціації, як наприклад :

 • З промислової політики та інвестицій;
 • Зі співробітництва в галузі виробництва целюлози, паперу, картону та виробів з них;
 • Зі співробітництва в галузі заготівлі сировинних ресурсів;
 • Зі співробітництва в галузі оптово-роздрібної торгівлі паперовою продукцією;
 • З безпеки і правового захисту;
 • З міжнародних зв’язків ;
 • З сертифікації виробництв і продукції целюлозно-паперової промисловості.

6.20. Кількісний склад департаментів Асоціації, порядок формування і повноваження персоналу Виконавчої дирекції Асоціації визначаються внутрішнім документом Асоціації, що розробляється Виконавчим директором Асоціації та затверджується Головою Президії Асоціації.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Контроль за діяльністю Асоціації здійснюється місцевими органами державної влади та управління відповідно до їх компетенції, зокрема органами Державної податкової адміністрації та іншими установами, на які чинним законодавством покладено здійснення контролю за підприємствами та організаціями.

7.2. Загальні зборичленів Асоціації обирають із числа членів Асоціації строком на 3 роки Ревізійну комісію для здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації.

Члени Ревізійної комісії не можуть одночасно бути членами Президії Асоціації і виконавчої дирекції Асоціації, іншими посадовими особами Асоціації.

Порядок діяльності Ревізійної комісії Асоціації визначається внутрішнім документом Асоціації, затвердженим Загальними зборами членів Асоціації.

Ревізійна комісія складається з 3 осіб.

Ревізійна комісія Асоціації приймає рішення простою більшістю голосів своїх членів.

Керівництво Ревізійною комісією здійснює Голова, обраний її членами простою більшістю голосів від загального числа членів Ревізійної комісії Асоціації.

7.3. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності здійснюється за підсумками діяльності Асоціації за рік, а також в будь-який час за ініціативи Ревізійної комісії або за рішенням Загальних зборів членів Асоціації, Голови Президії, членів Президії Асоціації, членів Асоціації, що складають не менше 30 відсотків від числа підприємств-членів Асоціації.

7.4. Ревізійна комісія надає Голові Президії Асоціації звіт за результатами річної перевірки згідно з правилами і порядком ведення фінансової звітності і бухгалтерського обліку.

7.5. Посадові особи виконавчої дирекції Асоціації повинні своєчасно забезпечувати Ревізійну комісію всією необхідною інформацією і документами.

7.6. Члени Ревізійної комісії Асоціації зобов’язані вимагати скликання позачергових зборів членів Асоціації, якщо виникла загроза інтересам Асоціації або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Асоціації.

7.7. Асоціація може укладати договори з аудитором (аудиторською організацією) для проведення перевірки і підтвердження річної фінансової звітності.

8. ПЕРСОНАЛ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Питання наймання і звільнення, форми і розміри оплати праці, а також матеріального заохочення працівників Виконавчої дирекції Асоціації вирішуються Виконавчим директором за погодженням з Головою Президії у відповідності з чинним законодавством України.

8.2. Режим роботи і відпочинку працівників Виконавчої дирекції Асоціації, їх соціальне забезпечення і соціальне страхування регулюються нормами законодавства України.

8.3. Асоціація вносить до державного бюджету України відрахування з державного соціального страхування працівників і відрахування на пенсійне забезпечення працівників за ставками, визначеними чинним законодавством України.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Асоціація може бути ліквідована в наступних випадках:

 • за рішенням зборів членів Асоціації ( добровільна ліквідація);
 • на підставах, передбачених чинним законодавством (примусова ліквідація).

9.2. Добровільна ліквідація Асоціації здійснюється призначеною нею ліквідаційною комісією, примусова - комісією, призначеною судом. Порядок ліквідації Асоціації здійснюється в суворій відповідності до Закону України "Про підприємства в Україні".

9.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження з управління справами Асоціації.

9.4. Асоціація може бути добровільно реорганізована в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.5. Рішення про реорганізацію приймається Загальними зборами або судом у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.6. Реорганізація Асоціації тягне за собою перехід прав і обов’язків, що належать Асоціації, до її право наступника.

9.7. При реорганізації або призупиненні діяльності Асоціації всі документи (управлінські, фінансово - господарські, по особовому складу та інші) передаються згідно із встановленими правилами організації- правонаступнику.

При відсутності правонаступника, документи постійного зберігання, що мають науково-історичне значення, передаються на державне зберігання до архівів "Київміськархів", документи по особовому складу,накази, особові справи, картки обліку, особові рахунки і т.п. передаються на зберігання до архіву державної адміністрації, на території якого зареєстрована Асоціація.

Передача і впорядкування документів здійснюється силами і за рахунок коштів Асоціації відповідно до вимог архівних органів.

9.8. При реорганізації Асоціації вносяться необхідні зміни в Установчі документи Асоціації.

Асоціація вважається реорганізованою, за виключенням випадків реорганізації у формі приєднання, з моменту державної реєстрації нових юридичних осіб, що виникли.

9.9. Ліквідація Асоціації вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила існування, з моменту внесення органом державної реєстрації відповідного записув Єдиний державний реєстр юридичних осіб.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Відносини, що не регулюються діючим Статутом Асоціації, регламентуються чинним законодавством України .

10.2. Зміни в установчих документах Асоціації набувають чинності для третіх осіб з моменту їх державної реєстрації.